Моделиране, класификация и графично представяне на адитивни елементарни текстови задачи от тип множество-релация-множество в началната училищна математика. - Педагогика, 2003, 3, сс. 54-66. ISNN 08861-3982


Върбанова, Маргарита (2003) Моделиране, класификация и графично представяне на адитивни елементарни текстови задачи от тип множество-релация-множество в началната училищна математика. - Педагогика, 2003, 3, сс. 54-66. ISNN 08861-3982 // Педагогика, 2003, 3, сс. 54-66. ISNN 08861-3982


 В статията се разглеждат дидактически модели на елементарни текстови задачи в началната училищна математика. Представя се съвременна класификация на текстовите задачи, като се има предвид множествения им модел на структурата.
  Статия
 елементарна задача, текстова задача, множество, релация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Хуманитарни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22515
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/