Дебатът между рационализма и мистицизма (2011).


Йонкова, Красимира (2011) Дебатът между рационализма и мистицизма (2011). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 2011, 371с. ISBN 978 - 954 - 2968 - 01-6 COBISS.BG-ID 1239728868


 Втора част от реализацията на академичен труд, замислен като трилогия и обслужващ целите на мащабен изследователски проект в полето на социалните науки, и в частност на психологията. Подходът на анализ е диалогичен и критически. Защитаваната позиция е, че съществува сериозна методологична криза на конвенционалната западна социална наука. Осъществен е опит за многопластова и систематична интерпретация на общата, частната и специалната методология в ракурса на въздействието им върху решенията за природата на човека и света, обуславящи теоретичните, приложните и психотерапевтичните модели в изследователските парадигми на когнитивизма и трансперсонализма. Легитимирано е академичното присъствие на феномена "духовна интелигентност".
  Монография
 мислещият човек, вярващият човек, социална интелигентност, духовна интелигентност
 Издадено
  22513
 Красимира Йонкова

7. Донев, Дончо. Смъртта в ритуалите и нагласите на българина. Стара Загора: УИ на Тракийски университет - ДИПКУ, 2019, 187с. ISBN 978-954-691-080-6, цит. на с. 181.

6. Георгиев, Л. Критическата психология на българската история. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, 598 с. ISBN 978 - 954 - 07 - 4520 - 6, цит. на с. 63.

5. Георгиев, Л. За Критическата психология изобщо. В: Творческите предизвикателства на Критическата психология. Ред. Л. Георгиев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2017, с. 9 - 49. ISBN 978 - 954 - 07 - 4323 - 3, цит. на с. 25. COBISS.BG-ID 1283760868

4. Бяндов, Г. Конструктът "религиозна интелигентност" между социалната актуалност и изследователската трудност. В: Библиотека "Диоген" Психологията в условията на социални промени. Ред. П. Бургов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 177 - 190. ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6, цит. на с. 185; с. 190. COBISS.BG-ID 1279816932

3. Бяндов, Г. Дискурс и съвременни тенденции в концептуализацията на интелигентността. В: Библиотека "Диоген" Психология 2015. Ред. Ц. Рашкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 106 - 130. ISBN 978 - 619 - 208 - 063 - 1, цит. на с. 130.

1. Георгиев, Л. Критическата психология на политиката и историята. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, 599с. ISBN 978 - 954 - 07 - 3714 - 0, цит. на с. 131. COBISS.BG-ID 1267295460

2. Йонкова, К., Донев, Д. Траурна ритуалност и нагласи към смъртта при българите. В: Библиотека "Диоген" Тенденции в развитието на съвременната психология. Ред. Моцинова-Бръчкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 17 - 47. ISBN 978 - 954 - 524 - 974 - 7, цит. на с. 47.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/