Петрова, В. Проблемно-деловата игра в ръководството на педагогическата практика на студентите.


Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Проблемно-деловата игра в ръководството на педагогическата практика на студентите. Велико Търново: - В: Научни трудове. Книжка № 70. Философия, история, психология, политология. Издат. ВВОВУ "Васил Левски", (с. 276 – 284).


 В статията е представен вариант на приложение на проблемно-деловата игра в професионално-практическото обучение на студентите. Изследвани са промените в поведението на участващите в експеримента и са доказани настъпилите положителни промени в организаторските, управленските, диагностичните и прагматичните способности на студентите. Направени са препоръки към традиционно прилаганото обучение за осъвременяване на инструментариума, чрез който се направлява формирането на професионалните способности
  Статия
 Проблемно-делова игра, педагогическа практика на студентите
 Издадено
  2251
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/