Управление на педагогическата практика за развитие на професионално-ценностните ориентации у бъдещите учители


Петрова, Веселинка (2001) Управление на педагогическата практика за развитие на професионално-ценностните ориентации у бъдещите учители Велико Търново:- В: Научни трудове. Книжка № 70. Философия, история, психология, политология.Велико Търново: Издат. ВВОВУ "Васил Левски", 2001, с.267 – 275, ISBN 0861-0312


 В доклада е защитена необходимостта от целенасочено управление на педагогическата практика на студентите, за да се гарантира развитие на професионално-ценностните им ориентации. Представени са противоречията, които провокират младите хора и ги насочват към търсене на алтернативни решения. Защитена е тезата, че в педагогическата практика студентите получават разнообразни възможности за опознаване на реално протичащите процеси и осмисляне на собствената позиция в тях.
  Статия
 Педагогическа практика, професионално-ценностни ориентации


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  2250
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/