Петрова, В. Превантивна функция на педагогическата култура


Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Превантивна функция на педагогическата култура София: В сб.: Превантивна педагогика като научно познание. 1 и 2 част. Издат. СУ "Св. Климент Охридски", (с. 178 – 186).


 В статията е характеризирана превантивната функция на педагогическа култура в съвременната възпитателна практика. На базата на емпирични данни е доказано, че възпитателните фактори въздействат върху детето по традиционно приети схеми с едностранна насоченост. Надежден начин за преодоляване на тези схеми е вграждането на педагогическата в общата култура, за да се гарантира компетентността на хората от различни поколения за възпитателна работа с деца. Защитена е тезата за обществената потребност от
  Статия
 Педагогическа култура, превантивна функция
 Издадено
  2248
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/