Статистика в икономиката и управлението


Цонкова, Ваня (2009) Статистика в икономиката и управлението Пловдив: Астарта, 2009, 308 с. ISBN 978-954-350-042-0. COBISS.BG-ID 1244017124


 Учебникът покрива голяма част от направленията и приложните области на статистиката, особено в икономически аспект. Заложена е идеята задачите да се решават и с електронните таблици Excel.
  Книга
 статистика, статистически изследвания, икономическа статистика


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22479
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/