Увод в икономическата теория


Цонкова, Ваня (2004) Увод в икономическата теория Велико Търново: Фабер, 2004, 252 с. ISBN 954-775-392-4. COBISS.BG-ID 1042815460


 Учебникът е предназначен за изучаващите Обща икономическа теория, като се състои от две основни части: Въведение в икономическата теория и Обща характеристика на икономическата система.
  Книга
 икономическа теория, икономическа наука, икономическа система


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22478
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/