Валутни операции в туризма


Цонкова, Ваня (2009) Валутни операции в туризма Велико Търново: Фабер, 2009, 107 с. ISBN 9978-954-94998-35-6. COBISS.BG-ID 1234020324


 Учебното пособие е предназначено за студентите по "Икономика на туризма", но може да се използва и от всички студенти, обучаващи се в областта на икономическите и управленските науки. Разглеждат се основните въпроси в областта на валутно-финансовите операции, с акцент върху тяхното приложение в областта на международната търговия и туристическия бизнес.
  Учебник / Учебно помагало
 международен валутен пазар, валутен риск, FOREX, платежен баланс


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22477
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/