Петрова, В. Условия за овладяване на педагогическите способности в подготовката на детски и начални учители


Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Условия за овладяване на педагогическите способности в подготовката на детски и начални учители Велико Търново. - В сб.: 120 години предучилищно възпитание. Юбилеен сборник, (с. 261 – 269).


 В доклада е актуализиран проблемът за педагогическите способности, които студентите трябва да овладеят в процеса на своето професионално-практическо обучение. Анализирани са условията, в които е необходимо да се реализира подготовката на съвременните детски и начални учители.
  Доклад
 Педагогически способности, подготовка на детски и начални учители
 Издадено
  2245
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/