Текстът като процес на разбиране.


Генова, Дафинка (1999) Текстът като процес на разбиране. Съпоставително езикознание, 1999, 24(2/3), с. 43-52. Print ISSN 0204-8701


 The article discusses different aspects of inferring propositions in the process of text comprehension. Semantic and pragmatic factors generating and constraining inferences are discussed. Different points of view, working hypotheses and theoretical constructs, used in the explication of inferencing, are evaluated. Major theoretical issues are illustrated with examples from English and Bulgarian.
  Статия
 context, inferences in context
 Издадено
  22444
 Дафинка Генова

1. Великова, Силвия. Стратегии за слушане в академичния дискурс. Сб. от научна конференция „Език и стратегии в обучението“, Велико Търново, 14 май 2004. Ред. Р. Събева et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 277-284, цит. с. 278. ISBN 954-524-475-5 COBISS.BG-ID 1045355236

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/