Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове. Първа част. Русе: Издателски център при Русенския университет, 2017, 162 с. ISBN 978-619-207-122-6, COBISS.BG-ID 1282737892


Григорова, Венцислава (2017) Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове. Първа част. Русе: Издателски център при Русенския университет, 2017, 162 с. ISBN 978-619-207-122-6, COBISS.BG-ID 1282737892 Русе


 
  Монография
 Арбитраж, имуществени спорове
 Издадено
  22442
 Венцислава Григорова

1. Стефанов, Г. Арбитрируемост на корпоративни спорове. - Търговско и облигационно право, № 2, 2019, ISSN 1314 - 8133, на с. 62, с. 66

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/