Европейско дружествено право


Иванов, Георги (2011) Европейско дружествено право Велико Търново: Абагар, 2011, 327 с., ISBN 978-954-427955-4


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22419
 Георги Иванов

1. Тянкова, Янка. Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност. София: Сиби, 2013, с. 231, ISBN 978-954-730-857-2. Цитиранията са на с. 229

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/