The municipal bond market in Bulgaria en route to European Union accession


Цонкова, Ваня (2005) The municipal bond market in Bulgaria en route to European Union accession Proceedings from International science conference, held on 24-26 november 2005 in Sibiu - Romania. Ed. by Kamarashev., G. Sibiu: Editura Academiei Fortelor Tereste, p. 19-27. ISBN 973-7809-29-7. ( и в Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 4(40), trimestrul IV 2005, http://www.armyacademy.ro/cercetare/rev4_2005.pdf )


 
  Статия
 bond market, capital market, European Union accession


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22418
 Ваня Цонкова

2. Димитрова, М. Колева, П. Развитие на европазарите и участие на Република България като емитент на облигации. Сп. Социално-икономически анализи, 2016, т. 8, бр. 2, с. 192-196. ISSN: 2367-9379 (Online), ISSN: 1313-6909 (Print). Цитирано на с. 194, бел. 4 и № 3 в списъка с литература

3. Димитрова, М. Колева, П. Развитие на европазарите и участие на Република България като емитент на облигации. Сборник с доклади от докторантско-студентска НПК на тема "Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности", проведена на 21-22 април във В. Търново. Ред. В. Христова. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 175-182. ISBN 98-618-7291-07-1. COBISS.BG-ID 1281976036. Цитирано на с. 178 и № 3 в списъка с литература

1. Pop, Cornelia, Georgescu, Maria-Andrada. Romanian municipal bond market at Bucharest Stock Exchange: further investigations. Theoretical and Applied Economics, Volume XXII (2015), No. 1(602), pp. 145-176, ISSN 1841-8678 (print), ISSN 1844-0029 (online). Цитирано на с. 148 и на с. 175 в списъка с литературата (5-и източник отдолу)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/