Още веднъж за правната същност на ипотеката. - В: Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов. С., Улпиан, 2001, 305-323.


Сарафов, Павел (2001) Още веднъж за правната същност на ипотеката. - В: Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов. С., Улпиан, 2001, 305-323.


 
  Статия
 
 Издадено
  22400
 Павел Сарафов

3. Панайотова-Чалъкова, Л. Суперфицията по българското вещно право. С.: Фенея, 2009, с. 53.

2. Марков, М. Ипотеката. С.: Сиби, 2008, с. 55, 69, 71, 79, 80, 81

1. Марков, М. Някои въпроси във връзка с погасяване правото на строеж. – В: сп. Собственост и право, 2002, № 1, с. 6. ISSN: 1312-9473

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/