Бариери пред комуникационните процеси и начини за преодоляването им в организациите


Цонкова, Ваня (1997) Бариери пред комуникационните процеси и начини за преодоляването им в организациите Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1997 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1997, книжка № 51, Икономика, с. 469-475. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580


 В изложението се разглеждат организационните и междуличностните пречки за осъществяване на комуникациите, както и някои техники за преодоляването им.
  Доклад
 комуникации, мениджмънт, организации


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22399
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/