Допустимост и правна сила на договорните клаузи за непрехвърлимост на собствеността. - Търговско право, 2001, № 2, 70-82. ISBN 0861-6892


Сарафов, Павел (2001) Допустимост и правна сила на договорните клаузи за непрехвърлимост на собствеността. - Търговско право, 2001, № 2, 70-82. ISBN 0861-6892


 
  Статия
 
 Издадено
  22398
 Павел Сарафов

6. Панайотова-Чалъкова, Л, Замяната и българското гражданско право. С.: Фенея, 2013, с. 138.

4. Димитров, М. Договорът за строителство. С.: Сиби, 2012, с. 109. ISBN 9789547307711

5. Марков, М. Даване вместо изпълнение. С., “Сиби”, 2012, с. 135. ISBN: 978-954-730-770-4

3. Марков, М. Ипотеката. С.: Сиби, 2008, с. 193 и 226

2. Йосифова, Т. Комисионният договор. С.: Сиби, 2006, с. 54

1. Калайджиев, А. Действие на уговорката за непрехвърлимост на вземане. – Търговско право, 2003, № 1, с. 21. ISBN 0861-6892

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/