Алтернативи на традиционното финансиране на общините - възможности и перспективи в България


Цонкова, Ваня (2005) Алтернативи на традиционното финансиране на общините - възможности и перспективи в България Сборник научни трудове от научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", проведена през май 2005 г., организирана от СУБ - Велико Търново. Ред. И. Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2005, том 2, с. 63-69. ISSN 954-775-515-3. COBISS.BG-ID 1045835236


 В доклада се разглеждат алтернативни инструменти за финансиране на общините и практическа реализация на финансовата децентрализация в България, а именно - общинските облигации.
  Доклад
 общински облигации, дългово финансиране, финансова децентрализация


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22397
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/