Финансовото образование в условията на финансова и икономическа криза


Цонкова, Ваня (2010) Финансовото образование в условията на финансова и икономическа криза Сборник доклади "Дни на науката 2009", организирани от СУБ - Велико Търново. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 67-73, ISBN 978-954-400-276-2. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1232486884


 В доклада се разглеждат някои от причините и предпоставките за финансовата и икономическата криза, а именно - ниската компетентност от страна на потребителите на финансови услуги. На тази основа се дават препоръки за подобряване на финансовата грамотност на гражданите на България и ЕС.
  Доклад
 финансова грамотност, финансово образование


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22395
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/