Приложение на показателите за определяне доходността от облигациите на българския капиталов пазар


Цонкова, Ваня (2003) Приложение на показателите за определяне доходността от облигациите на българския капиталов пазар Сборник научни трудове "Дни на науката 2003", организирани от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: Фабер, 2003, с. 163-171. ISBN 954-775-259-6. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1041310180


 Цел на труда е да се анализират предимствата, недостатъците и приложимостта на отделните показатели, използвани за определяне доходността на облигациите.
  Доклад
 облигации, български капиталов пазар, доходност до падежа, пълна възвращаемост, ефективна годишна доходност


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22393
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/