Предизвикателства и перспективи пред българския капиталов пазар


Цонкова, Ваня (2010) Предизвикателства и перспективи пред българския капиталов пазар Сборник доклади от ЮНК "България и българите в Европа", проведена през октомври 2009 г., организирана от СУБ - Велико Търново. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 258-265, ISSN 978-954-400-301-2. COBISS.BG-ID 1232390884


 The paper considers the state of the Bulgarian capital market in the conditions of the beginning of membership in EU and the situation of economic and financial crisis. On this basis the possibilities of its further development and increasing role for the national economic growth are given.
  Доклад
 capital market, stock exchange, financial investments


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22388
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/