Алтернативи на финансирането на МСП в България


Цонкова, Ваня (2010) Алтернативи на финансирането на МСП в България Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Отрасловото многообразие - условие за устойчиво развитие на селските райони", проведена на 12-14 ноември 2009 г., организирана от ВУ "Земеделски колеж" - Пловдив. Ред. И. Кънчев. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 379-388. ISSN 978-954-9498-57-8. COBISS.BG-ID 1251385316


 В доклада се анализират силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите пред използването на различни начини за финансиране на МСП у нас, като акцент е поставен върху венчърното финансиране.
  Доклад
 МСП, финансиране, фондове за инвестиране в рисков капитал, фондова борса


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22385
 Ваня Цонкова

1. Стефанова, М. Финансовите предизвикателства пред малкия и средния бизнес. Сборник научни доклади по проект „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“. Ред. М. Павлова. Велико Търново: Ай енд Би, 201, с. 182-197. ISBN 978-619-7281-23-1. COBISS.BG-ID 1284569060. Цитирано на с. 196 и № 6 в списъка с литература

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/