Място на дълговите ценни книжа в портфейлите на инвеститорите в България


Цонкова, Ваня (2001) Място на дълговите ценни книжа в портфейлите на инвеститорите в България Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 2001 г. в гр. Велико Търново. Ред. Д. Панайотова. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2001, книжка № 69, Икономика, с. 5-12. ISSN 0861-0312


 The article considers some legal and market possibilities and constraints in debt securities investing,
  Доклад
 debt securities, bonds, institutional investors, portfolio


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22381
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/