Възможности и перспективи пред пазара на инвестиционни фондове в България


Цонкова, Ваня (2004) Възможности и перспективи пред пазара на инвестиционни фондове в България Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2004" с международно участие, проведен на 24-27 ноември 20004294 г., организиран от НВУ "Васил Левски" и СУБ - Велико Търново. Ред. Г. Камарашев. Велико Търново: ИЦ на НВУ "Васил Левски", 2004, т. 3, с. 110-117. ISBN 954-753-033-X. COBISS.BG-ID 173412


 The paper considers the contemporary realities for the investment companies in Bulgaria and the perspectives for their development in the future.
  Доклад
 investment companies, net asset value per share


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22380
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/