Предизвикателства пред българския пазар на корпоративни дългови ценни книжа


Цонкова, Ваня (1998) Предизвикателства пред българския пазар на корпоративни дългови ценни книжа Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1998 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 397-406, ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580


 В изложението се разглежда състоянието на пазара на корпоративни облигации и възможностите за изграждането му в България.
  Доклад
 капиталов пазар, корпоративни дългови ценни книжа


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22378
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/