Имунизирането на задълженията като стратегия за портфейлно изграждане - необходимост и подходи


Цонкова, Ваня (1998) Имунизирането на задълженията като стратегия за портфейлно изграждане - необходимост и подходи Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1998 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 370-379. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580


 В изложението се разглежда една от възможните стратегии при управление на портфейла - имунизирането, прилагана с цел обвързване на постъпленията от притежаваните ценни книжа със задълженията на съответното лице.
  Доклад
 облигации, инвестиционен портфейл, имунизиране на задълженията


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22377
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/