Европа 2020 и активистко поведение на младите хора


Калейнска, Теодора (2015) Европа 2020 и активистко поведение на младите хора В: Тасевска, Д., Т.Калейнска, Г. Дянкова, М.Калейнска - Младежко лидерство. Наръчник за професионалисти, Велико Търново, ЕИЦ, 2015, стр. 23-37, ISBN: 978-954-9469-11-0; COBISS.BG-ID: 1277705444


 Наръчникът е представен в глави, насочени към професионалисти от държавни и неправителствени институции, които работят с млади хора. В предложената глава 1 са разгледани поведенчески модели за активистко гражданство в областта на младежките политики и стратегия "Европа 2020".
  Част от книга / Глава от книга
 младежко лидерство, проект, социални роли, активно гражданство, младежки кампании и проекти




 Издадено
  22376
 Теодора Калейнска

1. Dyankova, Gergana (2018) Research of cognitive exchange specifics in teachers academic training In: International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education/IJCRSEE , 2018, vol.6, br.3, pp.1-14, ISSN: 2334-847X1803001D, цит. на стр.8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/