Същност и функционални особености на инвестиционните фондове


Цонкова, Ваня (1997) Същност и функционални особености на инвестиционните фондове Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1997 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, книжка № 51, Икономика, с. 475-481. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580


 С оглед изграждането и развитието на капиталов пазар в България в статията се разглеждат и анализират някои особености при образуването и функционирането на инвестиционните фондове от гледна точка правната регламентация и опита на развитите пазарни икономики.
  Доклад
 инвестиционни фондове, капиталов пазар в България, нетна стойност на активите


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22374
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/