Правни и пазарни условия за изграждане и функциониране на инвестиционни фондове в България


Цонкова, Ваня (1997) Правни и пазарни условия за изграждане и функциониране на инвестиционни фондове в България Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1997 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1997, книжка № 51, Икономика, с. 461-469. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580


 В изложението се разглеждат възможностите и ограниченията за образуване и функциониране на "парични" инвестиционни фондове в България, съгласно Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества и тенденциите на капиталовия пазар.
  Доклад
 инвестиционни фондове, капиталов пазар в България


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22372
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/