Състояние на пазара на корпоративни дългови ценни книжа и насоки за по-нататъшно развитие


Цонкова, Ваня (2006) Състояние на пазара на корпоративни дългови ценни книжа и насоки за по-нататъшно развитие сп. Икономически алтернативи, УНСС, София, 2006, 74 (3), с. 78-90. ISSN 1312 - 5281. COBISS.BG-ID 1120868836


 The article aims at finding the reasons for the formation and the positive initial development of the corporate bonds market in Bulgaria, analyzing the yield and the price volatility of the corporate issues and analyzing the secondary market. On this basis the directions for the future development of the market segment are given.
  Статия
 corporate bonds market, financial markets


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22369
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/