Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм


Цонкова, Ваня (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм сп. “Социално-икономически анализи”, 2011, 4, с. 3-47, Print ISSN 1313-6909. COBISS.BG-ID 1247745764


 Целта на публикацията е да се оценят възможностите по набиране и анализ на финансова информация за измерване на добавената стойност от развитието на алтернативните видове и форми на туризъм у нас.
  Студия
 алтернативни видове туризъм, добавена стойност, субекти на СНС, икономически ефекти, методология


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22368
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/