Изграждане на имунизиран портфейл от дългови ценни книжа на българския финансов пазар


Цонкова, Ваня (2002) Изграждане на имунизиран портфейл от дългови ценни книжа на българския финансов пазар Сборник доклади от Международна научна конференция “Унитех” 2002, проведена на 21-22 ноември 2002 г. в Габрово. Ред. И. Немигенчев. Габрово: ИК "В. Априлов, 2002, с. 575-579. ISSN 954-683-17-0. COBISS.BG-ID 1042997732


 The report considers an approach for accomplishing a passive portfolio strategy in the bulgarian debt securities market. This approach stresses on the matching negative with passive cash flows. The strategy is appropriate for conservative institutional investors, such as pension funds etc.
  Доклад
 debt securities, duration, convexity, passive strategy


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22367
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/