"Модели на организационна промяна", "Библиотека Диоген",2012 том 20, бр. 1, Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2012, с.95-122, ISSN 1314-2763.


Чавдарова, Велислава (2012) "Модели на организационна промяна", "Библиотека Диоген",2012 том 20, бр. 1, Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2012, с.95-122, ISSN 1314-2763. "Библиотека Диоген",2012 том 20, бр. 1, Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т.2012, с.95-122, ISSN 1314-2763, COBISS.BG-ID 1246030052


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  22358
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/