Бюджет и бюджетна политика


Цонкова, Ваня (2019) Бюджет и бюджетна политика Пловдив: АИ "Талант" на ВУАРР, 2019, 101 с. ISBN 978-619-203-2463


 Целта на книгата е задълбочаване на придобитите знания и умения в областта на фискалните финанси, като се има предвид мястото на бюджетната политика в тях и ролята на бюджета за функционирането на националните икономики. Тематиката акцентира последователно на възникването и утвърждаването на бюджета в инструментариума на държавната политика, неговите особености и принципи при изграждане и упражняване, съдържанието и етапите на бюджетната процедура, бюджетния контрол, спецификата на програмно-целевото бюджетиране и неговото приложение в България, особеностите на общинските бюджети и свързаните с тях процедури. Вземайки предвид променящата се нормативна уредба в областта на публичните финанси, както и динамичната финансова практика, в изложението е отделено необходимото внимание на принципите на бюджетната политика. В същото време не е пренебрегната и нейната реализация в светлината на действащата правна рамка към средата на 2018 г., както и актуалните данни, измерения и очертаващи се тенденции в сферата на фискалните финанси в България и в Европейския съюз.
  Книга
 бюджет, консолидирана фискална програма, бюджетен процес


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22357
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/