Политическото лидерство.


Узунов, Филип (2007) Политическото лидерство. Шумен: Университетско издателство "Еп. Константин Преславски", 2007, 172 стр. ISBN: 978-954-577-406-5, COBISS.BG-ID 1226777060


 Лидерството е ключов проблем в политологията и се разглежда в различни интердисциплинарни аспекти: философско-исторически, социологичен, социалнопсихологически, психологически и т.н. Преобладаващи са социалнопсихологическите изследвания, като създадените от социалната психология понятия и теории се използват от всички науки, изучаващи този феномен, включително и от политологията. Целта на настоящото изследване е да анализира политическото лидерство и най-вече това, което е базирано на харизмата, през призмата на политологията, психологията и отчасти на психопатологията. Феноменът "лидерство" предполага комплексен подход поради своята сложност и недостатъчната степен на концептуализация от гледна точка на класическия политологически анализ и социологията.
  Монография
 политология, политологически анализ, лидерство, социо-психологически


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  22350
 Филип Узунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/