Отражение на финансовата криза върху доходността и рисковия профил на банките у нас


Радуканов, Сергей (2012) Отражение на финансовата криза върху доходността и рисковия профил на банките у нас Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020": Научно-методическа конференция; Сборник доклади - Свищов, 9-10.11. 2012 г., АИ "Ценов", 2012, стр. 273-280. ISBN:978-954-23-0796-9 (COBISS.BG-ID 1250391012)


 Анализира се динамиката на печалбата и рисковопретеглените активи, както на ниво банкова система, така и на микроикономическо равнище - конкретни банки.
  Доклад
 печалба, доходност, рисковопретеглени активи


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22345
 Сергей Радуканов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/