За необходимостта от длъжност „социален педагог” в училище


Здравкова, Боряна (2015) За необходимостта от длъжност „социален педагог” в училище Сборник доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Съст.: Р. Христова-Коцева. В. Търново: Ай анд Би, 2015, ISBN 978-619-7281-01-9, COBISS.BG-ID 1281978852


 В доклада се разглеждат някои въпроси, свързани с ролята на училището за социалното възпитание и формиране на подрастващите – бъдещите активни граждани на обществото. Прави се критичен анализ на сегашното състояние на образователната система, възприемана като съвкупност от политики, мерки, нормативна регулация, дейности, и организация на работа за постигане на образователно-възпитателните цели. Аргументира се тезата, че с оглед постигане на по-добри резултати в процеса на социализация, е важно във всяко учебно заведение да има специалист, пряко ангажиран със социалното възпитание на учениците. Във връзка с нея се обосновава необходимостта от въвеждане на длъжност „социален педагог”, която да се заема от специалисти със съответната професионална квалификация, подготвени и компетентни успешно да изпълняват отговорните задачи и да съдействат училището успешно да се справя със своята отговорна мисия да възпитава и създава пълноценни личности.
  Доклад
 социалнопедагогическа работа в училище, социален педагог, образование, социално възпитание, социализация


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  22337
 Боряна Здравкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/