Завет на чужда вещ


Русчев, Иван (2001) Завет на чужда вещ -Собственост и право, 2001, №4, с.5-14, Print ISSN: 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  22334
 Иван Русчев

3. Баланов, Йордан. Безвестното отсъствие. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и методий", 2016, с. 246, ISBN 978-619-208-065-5. COBISS.BG-ID 1275749348 Цитиранията са на с. 218. Трудът представлява издадена монография за успешно участие в конкурс за получаване на академичната длъжност "доцент"

2. Недев,Делян. Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът?-Собственост и право, 2015, № 3, с. 67-89, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028. Цитиранията са на с. 88

1. Тасев, Христо. Българско наследствено право.. Девето преработено издание. София: Сиела, 2009, с. 199, ISBN 978-954-28-0563-2. цитиранията са на с. 73 и с. 199

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/