Нормативните актове - източник на частното право


Русчев, Иван (2010) Нормативните актове - източник на частното право София: Албатрос, 2010, 352 с., ISBN 978-954-751-085-2


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  22325
 Иван Русчев

8. Стефанов, Георги. Еднолични търговски дружества. София: ИК Труд и право, 2015, 416 стр., ISBN 978-954-608-223-7,COBISS.BG-ID 1271216356 Цитиранията са на с. 240. Tрудът представлява успешно защитена и отпечатана дисертация за получаване на научната степен "доктор на юридическите науки".

7. Калайджиев, Ангел. Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност, София : Сиби, 2014, 328 с. ISBN 978-954-730-888-6. Цитиранията са на с. 36

6. Тянкова-Тодорова, Янка. Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност - София: Сиби, 2013, 234 стр.; ISBN 978-954-730-857-2. Цитиранията са на с. 47

4. Марков, Методи. Даване вместо изпълнение. София: Сиби, 2012, с. 291, ISBN 978-954-730-770-4. Цитиранията са на с. 29 и с. 289

5. Токушев, Виктор. Дружества със специална инвестиционна цел. София: Сиби, 2012, с. 278, ISBN 078-954730-790-2. Цитиранията са на с. 122 и с. 270

2. Стефанов, Георги. Европейско дружествено право - Велико Търново: Абагар, 2011, 327 с., ISBN 978-954-427955-4. Цитиранията са на с. 240

3. Стефанов, Георги. Търговско право - обща част. 2. актуализирано издание.В. Търново : Абагар, 2011, 416 с., ISBN 978-954-427-925-7. Цитиранията са на с. 18

1. Калайджиев. Ангел. Търговско право. Обща част. София: ИК "Труд и право", 2010, с. 287ISBN 978-954-608-170-4. Цитиранията са на с. 27 и с. 285

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/