Социалните дейности в условията на преход


Йоргова, Милена (2003) Социалните дейности в условията на преход Теория и практика на социалната работа: проблеми и перспективи, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, с. 15-29. ISBN 954-07-1809-0 (COBISS.BG-ID 1040274148)


 
  Статия
 социално подпомагане, социални помощи, социални услуги, социална работа


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  22318
 Милена Йоргова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/