Онкологично заболяване и ресурси за справяне при пациенти в зряла възраст


Георгиева, Златинка (2017) Онкологично заболяване и ресурси за справяне при пациенти в зряла възраст Орган, издал Диплома - Философски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Научна степен: образователна и научна степен “доктор“ Специалност: 3.2. Психология /Педагогическа и възрастова психология/ Диплома № ВТ- 17 4-0033 изд. на 14. 06. 2017 г. утвърдена с Протокол № 2 от 13.04.2017 г. Тема на дисертационния труд: „Онкологично заболяване и ресурси за справяне при пациенти в зряла възраст“. Научен ръководител: проф. д-р. Даниела Тасевска, Рецензенти: доц. д-р Гергина Енева Иванова, проф. д-р Минко Стоев Хаджийски. Научно жури: Председател: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски Членове: проф. д-р Даниела Христова Тасевска, доц. д-р Ицка Михайлова Дерижан, доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев, доц. д-р Гергина Енева Иванова


 В дисертационният труд се разглеждат психотравменните аспекти на онкологичното боледуване и психологични компетентности за общуване с пациента и семейството му. Направен е анализ на вътрешната картина на болестта при онкологично болни. Анализирана е емоционалната криза и защитното поведение, както и етапите на адаптацията към болестната ситуация. Разглеждат се психологичните особености на взаимодействието лекар-онкоболен-семейство, като практически се дават препоръки за правилните подходи при съобщаване на диагнозата Рак при лица със съмнение за онкологично заболяване, при болни с недоказана диагноза, както при предстоящо лечение или отказ от такова. Във втора глава на дисертационния труд се проследява личностната промяна при онкоболни в зряла възраст и се интерпретират поведенческите модели, в посока на справяне с психотравмените преживявания и ресурси за справяне с болестната симптоматика. Разглеждат се проблемите, които съпътстват онкоболните в зряла възраст, след научаване на диагнозата чрез анализ на психосоматичната арка. Емпиричното изследване констатира значими резултати за доказване на издигната цел и хипотези, които биха могли да бъдат важен фактор за психолози и медицински персонал в оказването на помощ при пациентите в начален стадий на болестта и такива, в ремисия.
  Дисертация
 Зряла възраст, психотравмени преживявания, онкологично болни, общуване, психосоматичната арка.
 
  22316
 Златинка Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/