Професионални взаимодействия в процеса на приобщаващо образование на деца и ученици от уязвими групи


Здравкова, Боряна (2016) Професионални взаимодействия в процеса на приобщаващо образование на деца и ученици от уязвими групи Сборник доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Ред.: Р. Христова-Коцева. В. Търново: Ай анд Би, 2016, с. 30-36, ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1288420836


 В доклада се разглеждат някои въпроси на образователната практика, свързани с ролята на приобщаващото образование за постигане на по-добра успеваемост в процеса на образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи. Анализират се възможностите, които законово-нормативната уредба предоставя, за оптимизиране на професионалните взаимодействия на равнище институции и специалисти с оглед повишаване качеството на образователните услуги, предназначени за нуждаещите се деца и ученици.
  Доклад
 деца и ученици в риск, социалнопедагогическа работа в училище, приобщаващо образование, социалнопедагогическа подкрепа


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 
  22315
 Боряна Здравкова

1. Йорданова, Мария. Родителят – партньор в процеса на обучение. – В: Актуални политики и практики в образованието (сборник с доклади от научно-практическа конференция), Плевен, 2019, с. 396, ISBN: 978-619-91255-1-9, COBISS.BG-ID 1289892836

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/