Международни отношения и военни конфликти 1919-1991.


Узунов, Филип (2001) Международни отношения и военни конфликти 1919-1991. Велико Търново: Фабер, 2001, 232 стр. ISBN 954-775-076-3, COBISS.BG-ID 1038580964


 Книгата е предназначена за студенти и преподаватели по политология и съвременна история. Тя е базирана върху методиката на аналитичната историография, в противовес на описателната историография, доминираща българската историографска традиция. Подходите в книгата са повече политологически, отколкото историографски не само поради огромната фактография на периода, но и заради невъзможността традиционното историческо четиво да достигне целите на предложеното изследване. А те са читателят да получи, ако не пълна, то поне съдържателна представа за съвремените събития, най-вече за правенето на външната политика като продукт на конфликт.
  Монография
 външна политика, МО, конфликти, локален,геополитика


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  22311
 Филип Узунов

2. Алтънов, Велисалв.Печатните библии в Европа, разпространени по българските зем, 18-19 век. - В: сп."Християнство и култура". бр. 4, 2009, стр. 36-44, ISSN:1311-9761 цит. на стр.36, COBISS.BG-ID 1183391460

1. Алтънов, Велисалв.Печатните библии в Европа, разпространени по българските зем, 18-19 век. - В: сп."Проблеми на изкуството". бр.3, 2006, pp.27-35. ISSN:0032-9371 цит. на стр.35

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/