Методика на обучението по математика в началните класове. Специална част. Велико Търново: Астарта, 2002, 196 с. ISBN 954-91193-5-1


Минчева, Иванка (2002) Методика на обучението по математика в началните класове. Специална част. Велико Търново: Астарта, 2002, 196 с. ISBN 954-91193-5-1 Астарта. В.Търново


 Помагалото е курс лекции върху специалните въпроси на методиката на обучението по математика в началните класове. Основните теми, включени в книгата са "Понятието естествено число и операции и релации с естествени числа", "Геометрични знания", "Алгебрична пропедевтика", "Устно смятане", "Текстови задачи" и др.
  Монография
 начално обучение по математика, методика на обучението по математика, специални въпроси на методикат


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2231
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/