От Иисус до Хитлер. Политология и психопатология на харизматичните водачи.


Узунов, Филип (2008) От Иисус до Хитлер. Политология и психопатология на харизматичните водачи. Велико Търново: Фабер, 2008, 204 стр. ISBN: 978-954-775-905-3, COBISS.BG-ID 1228521700


 За всички значими политически или религиозни водачи може да се установи поне едно доминиращо психическо нарушение. Най-често това са анормални психически реакции, свързани с видения, сетивни измами, разстройство на съзнанието, ясновидски състояния понякога под формата на висша непогрешима интуиция на екстаз и стигматизация. Съвременното познание на психопатологичната структура на личността би трябвало да доведе до преразглеждане историята на политиката и религията. В много случаи при политическите и религиозните водачи става дума за личности, проявяващи бионегативни черти. Ние лансираме подобна констатация, като приемаме факта, че политическите и религиозни водачи проявяват психопатни черти по-често, отколкото надарените личности в други области.
  Монография
 харизма, водач, лидер психопатология, власт


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  22306
 Филип Узунов

1. Стойкова, Петрана. Политическите лидери се раждат или се създават? - В: сп."Наука и технологии". Съюз на учените Стара Загора. Vol.1, nr.7,2011: Social science, стр.53-58, ISSN:1314-4111 , цит, на стр.55,56,57 цит. от стр.30, 15, 22-24, 57, 44,45, 48-49.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/