Конструиране и проверка на описателен модел на професионален профил на социалния работник в България


Йоргова, Милена (2007) Конструиране и проверка на описателен модел на професионален профил на социалния работник в България Сб.Социални изследвания: сборник с доклади от научно-практическа конференция, 09.09.-12.09.2007, Лозенец. Ред. Н.Радев, С.Будева, С.Стоянова, Велико Търново: Фабер, 2007, с. 64-80, ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644 и в национален референтен списък)


 
  Доклад
 социална работа, социални услуги


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  22304
 Милена Йоргова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/