Модернизация на социалните услуги в България


Йоргова, Милена (2007) Модернизация на социалните услуги в България Сб. България в ЕС: първи стъпки: Юбилейна научно-практическа конференция, 25-27 май 2007 г. /Ред. съвет Байко Байков и др., София:ГорексПрес, 2007, с. 411-419. ISВN 987-954-616-185-7 (COBISS.BG-ID 1227591140 и в национален референтен списък)


 
  Доклад
 социално подпомагане, социална работа, социални услуги


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  22302
 Милена Йоргова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/