Качество на живот в институционална среда: поглед на потребителя


Йоргова, Милена (2011) Качество на живот в институционална среда: поглед на потребителя International scientific conference proceedings UNITECH’11, Gabrovo, 18.11.-19.11.2011, с. 269-272. ISSN 1313-230X (print); 2603‐378X (online) (COBISS.BG-ID 1260951524 и национален референтен списък)


 
  Доклад
 социална работа, социални услуги, старост, възрастни хора


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  22300
 Милена Йоргова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/