Единство на подготвителното обучение по четене и писане в детската градина. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 1995, 3 (1), с. 65-81


Петрова, Веселинка (1994) Единство на подготвителното обучение по четене и писане в детската градина. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 1995, 3 (1), с. 65-81 ISSN1310-358Х COBISS.BG-ID 1129053412


 В статията е защитена тезата, че ориентирането на децата в писмената реч трябва да се осъществява в специално организирано подготвително обучение. В него дейностите четене и писане е необходимо да се реализират в единство, за да се преодоляват традиционно възникващи трудности, провокирани от своеобразието на лингвистичните представи на децата и ограниченията на практическия им опит. Установяването на връзка между елементите на езика и речта е експериментално доказано посредством занимателни игри
  Статия
 Единство на подготвителното обучение, подготовка за четене и писане на 5 - 7-годишни


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  2230
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/