Евроинтеграция и социални дейности в България.


Йоргова, Милена (2004) Евроинтеграция и социални дейности в България. Сб. Национална идентичност и евроинтеграция: Международна научно-практическа конференция, 5-6 юни 2004 г. Ред. Б.Байков, М.Димитров, П.Пенчев, Г.Стефанов, Н.Върчев. София: ГорексПрес, 2004, с. 426-433. ISBN 954-616-139-Х (COBISS.BG-ID 1044649956)


 
  Доклад
 социална работа, социални помощи, социални услуги


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  22297
 Милена Йоргова

1. Стефанов, Ц. Пазарна стратегия и изграждане на фирмената конкурентостособност в област Велико Търново. В. Търново: Фабер, 2018, ISBN 978-619-00-0879-8, COBISS.BG-ID 1289603300. Цитирано на с. 87.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/