Отново за социалната работа и социалния работник


Йоргова, Милена (2011) Отново за социалната работа и социалния работник Социални изследвания, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 68-116. ISBN 978-954-524-771-2 (COBISS.BG-ID 1237694692)


 
  Студия
 социална работа, социални услуги


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  22296
 Милена Йоргова

1. Stoyanova, St. Supervision as an opportunity to create a sustainable attitude towards the assisting process. Forum on studies of society: conference proceedings: second edition: Chieti-Pescara, 2018, Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, I.V.Șerban, R. Cr. Petcu, G. Cifaldi, Bucureşti: Pro Universitaria, 2018, pp.180-187, ISBN 978-606-26-1012-8. Цитирано на с.187

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/